BAVURU/KAYIT

Lisansüstü Bavuru

Bavuru Kriterleri

Bavuruda 襤stenilen Belgeler   

Bavuru Tarihi 

Bavuru Nas覺l Yap覺l覺r     

Online Bavuru Oturumunda Yap覺lmas覺 Gerekenler      

Bavuru Sonucunun Örenilmesi           

Lisansüstü Kay覺t       

Önemli Tarihler

Yeni Kabul Edilen Örenciler için Kay覺t 襤lemi

Yeni Kabul Edilen Uluslararas覺 Örenciler için Kay覺t 襤lemi           

Kay覺t nas覺l yap覺l覺r

Doktora Sonras覺 Arat覺rmac覺lar       

Staj      

Bavuru             

Kampüs 襤mkanlar覺

 

Lisansüstü Bavuru

 

Enstitümüz Deniz Biyolojisi ve Bal覺kç覺l覺k,Oinografi ve Deniz Jeolojisi ve Jeofizik Ana bilim dallar覺na Fizik, Kimya, Biyoloji, 襤statistik ve ilgili mühendislik bölümlerinden yüksek lisans ve doktora programlar覺na örenci kabul edilmektedir. Yüksek lisans program覺na; 4 y覺ll覺k bir lisans program覺ndan mezun veya mezun olmaya aday olanlar, Doktora program覺na; yüksek lisans program覺ndan mezun veya mezun olma aamas覺nda olanlar bavuru yapabilir.

 

Çal覺ma Konular覺:

Deniz Biyolojisi ve Bal覺kç覺l覺k

 • Bal覺kç覺l覺k ve ekosistem iliskileri
 • Iklim degisikliklerinin sürdürülebilir canli deniz kaynaklari üzerindeki etkileri
 • Koruma alanlari, koruma altindaki türler ve koruma biyolojisi
 • Fitoplankton, zooplankton ve ihtiyoplankton dinamikleri, ekolojisi ve fizyolojisi üzerine çalismalar
 • Birincil üretimin tespiti
 • Istilaci türlerin özellikle deniz analari ve ktenoforlarin izlenmesi

Oinografi

 • Meteoroloji / Osinografi Gözlem ve Öngörü Aginin gelistirilmesi, veri asimilasyonu
 • Türk Denizlerinin hidrodinamik ve optik özelliklerinin modellenmesi.
 • Asagi ve yukari trofik seviye ekosistem modellerinin bütünlestirilmesi
 • Iklim degiskenligi ve iklim degisikliginin deniz ekosistemlerine etkisi
 • Bölgesel Denizlerimizin Uzaktan Algilama ile degisimleri ve nedenlerinin incelenmesi
 • Bölgesel denizlerimizde ötrofikasyon izleme, degerlendirme ve modellemesi
 • Akdeniz/Karadeniz sularinda partikül organik madde elemental kompozisyonu ve besin elementleri (N, P) dagilimlari arastirmasi
 • Iklim degisiklerinin Akdeniz ve Karadeniz sularinda karbon döngüsüne etkisi.
 • Karasal kaynaklarda ve denizel ortamda (su, sediman, biyota) kirleticilerin izlenmesi
 • Dogu Akdeniz aerosollerinin özellikleri, kaynaklarinin tanimlanmasi ve çevresel etkileri

Deniz Jeolojisi ve Jeofizigi

 • Deniz tabaninin morfolojik özellikleri
 • Akdenizin geç Kuvaterner jeolojisinin incelenmesi
 • Su seviyesi degisimlerinin incelenmesi
 • Denizdeki aktif faylarin akustik yöntemlerle belirlenmesi

*Deniz Jeolojisi ve Jeofizik Ana bilim dal覺nda tezler ODTÜ Jeoloji Mühendislii bölümüyle edan覺manl覺k çerçevesinde gerçekleecektir

Bavuru Kriterleri

Tabloda belirtilen kriterlerin detayl覺 aç覺klamas覺n覺 ‘Online bavuru oturumunda yap覺lmas覺 gerekenler’sayfas覺nda bulabilirsiniz.

 

EABD

Yüksek Lisans Bavuru Kriterleri

Doktora Bavuru Kriterleri

Deniz Biyolojisi ve Bal覺kç覺l覺k ABD

 • IYS = 65
 • ALES (eit a覺rl覺k veya say覺sal) = 70
 • Lisans GNO= 65/100 veya 2.00/4.00
 • Referans mektuplar覺
 • Niyet mektubu (online formun içinde)
 • IYS = 65
 • ALES (eit a覺rl覺k veya say覺sal) = 70
 • Lisans GNO= 70/100 veya 3.00/4.00
 • Referans mektuplar覺
 • Niyet mektubu (online formun içinde)

Oinografi ABD

 • IYS = 65
 • ALES (eit a覺rl覺k veya say覺sal) = 70
 • Lisans GNO= 65/100 veya 2.00/4.00
 • Referans mektuplar覺
 • Niyet mektubu (online formun içinde)

 

 • IYS = 65
 • ALES (eit a覺rl覺k veya say覺sal) = 70
 • Lisans GNO= 70/100 veya 3.00/4.00
 • Referans mektuplar覺
 • Niyet mektubu (online formun içinde)

Deniz Jeolojisi ve Jeofizii ABD

 • IYS = 65
 • ALES (eit a覺rl覺k veya say覺sal) = 70
 • Lisans GNO= 65/100 veya 2.00/4.00
 • Referans mektuplar覺
 • Niyet mektubu (online formun içinde)

 

 • IYS = 65
 • ALES (eit a覺rl覺k veya say覺sal) = 70
 • Lisans GNO= 70/100 veya 3.00/4.00
 • Referans mektuplar覺
 • Niyet mektubu (online formun içinde)

 


 

EABD: Enstitü Anabilim Dal覺

襤YS: 襤ngilizce Yeterlik S覺nav覺 (Edeerlik Tablosu)

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eitimi Giri S覺nav覺

GNO: Genel Not Ortalamas覺

 

Bavuruda 襤stenilen Belgeler

Dosyada;

 1- Bavuru Formu

Online bavuruyu tamamlad覺ktan sonra "Final Copy" olarak al覺nan ç覺kt覺n覺n üzerine bir adet fotoraf yap覺t覺r覺lm覺 ve imzalanm覺 olan formdur. "Working Copy" geçerli deildir.


2- ALES (veya edeer s覺nav) sonuç belgesi

S覺nav sonucunu gösteren onays覺z bir fotokopi bavuru için yeterlidir. Bu belgenin asl覺 kay覺t s覺ras覺nda istenmektedir.

3- 襤ngilizce Yeterlik sonuç belgesi

S覺nav sonucunu gösteren onays覺z bir fotokopi bavuru için yeterlidir. Bu belgenin asl覺 kay覺t s覺ras覺nda istenmektedir. S覺nav ODTÜ-襤YS ise bavuru veya sonuç belgesi fotokopisi istenmez. Bavuru aday numaras覺n覺n girilmesi yeterlidir. Detayl覺 bilgiye http://www.dbe.metu.edu.tr/prf/ sayfas覺ndan ulaabilirsiniz.


4- Not Çizelgesi (leri) (okul veya noter onayl覺)

Not Çizelgesi (leri) (transkript), mezun olunan Üniversitenin/lerin Örenci 襤leri veya ilgili biriminden okul veya noter onayl覺 olarak temin edilir. Örenim tamamlanm覺 ise iki kopya temin edilmesi önerilir. (Bavuru için tek kopya yeterli olmakla birlikte, ikinci kopya programa kabul edilme durumunda kay覺t s覺ras覺nda gerekli olacakt覺r.) ODTÜ mezunlar覺 veya mezun adaylar覺 için, transkript okul kopyas覺 yerine örenci kopyas覺 (Örenci 襤leri Dairesi Bakanl覺覺'ndan al覺nm覺) olabilir.

 

5- 襤ki adet referans mektubu

Referans mektubu için gerekli formlar internet üzerinden "Referanslar"dan indirilerek doldurularak, doldurulmak üzere ilgili kiilere birer adet küçük mektup zarf覺 içerisinde verilmelidir. Mektup zarflar覺n覺n referans覺 veren kiiler taraf覺ndan kapat覺lm覺 ve arka kapak yap覺ma yeri üzeri imzalanm覺 olarak verilmesi gerekmektedir.


6- Bavuru ücreti ödenti belgesi asl覺

Her program bavurusu için ayr覺 bir bavuru ücreti ödenmelidir.

 

Bavuru ücretine ve bavuru harc覺 yat覺r覺labilecek banka hesap numaralar覺na http://www.oidb.metu.edu.tr/english/payment.html sayfas覺ndan ulaabilirsiniz.

 

Bavuru harc覺 ödemelerindeki sorunlar için register office ile irtibata geçiniz http://www.oidb.metu.edu.tr/english/index.html.

 

NOT: Bavurularda eksik belge kabul edilmemektedir.

Posta ile yap覺lan bavurularda evraklar覺n A4 veya daha büyük boyuttaki zarflara konulmal覺 ve zarf覺n üst k覺sm覺na isim, bavurulan program ve gönderilen belgelerin listesi yaz覺lmal覺d覺r.

Bavuru evrak teslim adresi:

ORTADOU TEKN襤K  ÜN襤VERS襤TES襤

DEN襤Z B襤L襤MLER襤 ENST襤TÜSÜ

PK:28, ERDEML襤  33731

MERS襤N / TÜRK襤YE

 

Bavuru Tarihi

Bavuru tarihleri Akademik Takvimde belirtilir. Bavurular genel tarihlerle,

 • Sonbahar dönemi (I. dönem) için 1  May覺s ve 19  Haziran tarihleri aras覺nda yap覺l覺r, 
 • 襤lkbahar dönemi (II. dönem) için Aral覺k ay覺 süresince yap覺l覺r. 2015 2016 Sonbahar Dönemi için;

(1 May覺s – 19 Haziran 2015) 2015-2016 eitim öretim y覺l覺 Sonbahar dönemine yönelik bavurular

24 Haziran 2015 Lisansüstü bavurular覺n Enstitü Müdürlükleri taraf覺ndan Enstitü Anabilim Dal覺 Bakanl覺klar覺na iletilmesi
6 Temmuz 2015 Lisansüstü kabul sonuçlar覺n覺n Enstitü Anabilim Dal覺 Bakanl覺klar覺 taraf覺ndan Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi
10 Temmuz 2015 Lisansüstü kabul sonuçlar覺n覺n ilgili Enstitü Müdürlükleri taraf覺ndan ilan覺 ve Ö襤DB´ye iletilmesi 

 

Bavuru Nas覺l yap覺l覺r

Bavuru internet ortam覺nda yap覺l覺r. 

 

Program覺 kullanabilmek için bir e-posta adresinizin olmasi gerekir. ayet e-posta adresiniz yok ise internet ortaminda servis salay覺c覺lardan birine bavurarak böyle bir adres temin etmelisiniz. Bu adresin en az 6 ay süre ile geçerli olmas覺 gerekir.

襤nternet üstünden Lisansüstü programa ilk kez bavuruda bulunuyorsaniz, bir bavuru numaras覺 ve giri kodu alman覺z gerekmektedir. Bavurunuzun aamalar覺n覺 daha sonra bu bavuru numaras覺 ve giri kodu ile takip edebilirsiniz.

Bavuru “OTURUMU BALAT”a bas覺larak balat覺l覺r (bkz. F-Bavuru Oturumunda Yap覺lmas覺 Gerekenler).

Bavuru ilemi tamamland覺ktan sonra “Freeze” edilir ve bir ç覺kt覺s覺 al覺n覺r. Alinan ç覺kt覺n覺n üzerine bir adet fotograf yap覺t覺r覺lmas覺 ve istenen diger belgelerle (bkz. G- Bavuru tesliminde istenen belgeler) birlikte yukar覺da belirtilen son bavuru tarihine kadar,

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, 33731, MERSIN adresine postalanmas覺 ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Bavuru ile ilgili bilgilendirme (evraklar覺n tamam olup olmad覺覺, ileme al覺n覺p al覺nmad覺覺, eksik veya hatal覺 olmas覺, vb.) belgelerin Enstitüye ulamas覺ndan sonraki 7-10 gün içinde adresinize e-posta ile yap覺lmaktad覺r.  Belgelerin sunulduu tarihten balayarak, on be gün içinde adresinize böyle bir ileti  gelmemi ise, durumunuzu Enstitüden sorabilirsiniz.

Enstitü Faks No :    0 324 521 23 27

Enstitü e-posta :      admin@ims.metu.edu.tr   

Online Bavuru Oturumunda Yap覺lmas覺 Gerekenler

襤nternet üzerinden lisansüstü programlara bavuru yapmak için “OTURUMU BALAT” (https://oibs.metu.edu.tr/cgi-bin/logincgi?prog=39/) k覺sa yolu takip edilmelidir. Program覺 kullanabilmek için bir giri koduna (entry code) ve bavuru numaras覺na (application number) ihtiyaç vard覺r. Sayfaya ilk girite "obtain entry code" dümesine bas覺larak  bu numaralar temin edilir. Size verilen giri kodu ve bavuru numaras覺  e-posta adresinize gönderilecektir. Bu numaralar覺 kendi güvenliiniz için özenle ve gizlilik içerisinde muhafaza etmelisiniz. 襤leriki tarihlerde sorun yaamaman覺z için kullan覺c覺 kodu ve ifrenizi içeren e-postay覺 saklay覺n覺z.

 

 1- Kiisel Bilgiler

Adaylar覺n TC Kimlik No.suna (Yabanc覺 Uyruklular için pasaport no.) ihtiyaç duyulmaktad覺r. Burada istenenler Nüfus Cüzdan覺ndaki bilgilerle ayn覺 olmal覺d覺r. Kimlikte bir degiiklik olmu ise (soyad覺 degiikligi gibi) ilgili yerde belirtilmelidir. Sonuçlar adrese posta yolu ile iletildiinden sabit adres mutlaka belirtilmelidir. (Bavuru sonuçlari elektronik posta ile gönderilmemekte ve Enstitü tarafindan herhangi bir yerde ilan edilmemektedir.) (Bavurunuzun hangi aamada olduunu admin@ims.metu.edu.tr adresine mail atarak ögrenebilirsiniz.)

 

 2- Akademik Bilgiler

Burada, en son mezun olunan yüksek öretim kurumundan balayarak geriye dogru, geçirilmi bulunan tüm yüksek örenim evreleri, eitim  kurslar覺 ve benzerlerinin tarih s覺ras覺yla girilmesi istenmektedir. Bunu yaparken her evrenin balama ve (henüz sürüyorsa, beklenen) biti tarihi ve her biri sonunda kazan覺lm覺 olan belge özenle ve eksiksiz olarak belirtilmelidir. S覺ralanan evreler için belirtilen 'genel not ortalamas覺-GNO', deerlendirme taban覺yla birlikte (73 /100 veya 3.70/4.00 gibi) belirtilir. Bavuru yap覺ld覺覺 s覺rada bir eitim program覺 sürdürülüyorsa, buraya tamamlanm覺  olunan en son döneme göre hesaplanm覺 genel not ortalamas覺 dönemi belirtilerek yaz覺lmal覺d覺r. 4’lük ve 100’lük notlama sisteminin denklik tablosunu görmek için t覺klay覺n覺z:

http://www.oidb.metu.edu.tr/english/regulations/convertgrade.html

 

 3-Lisansüstü S覺navlar

Aa覺daki iki s覺navdan herhangi biri geçerlidir. Geçerli GRE/ALES s覺nav sonuçlar覺 olmad覺覺 takdirde bavuru kabul edilmemektedir.

ALES

ÖSYM taraf覺ndan y覺lda iki kez yap覺lan bir s覺navd覺r Bavuru tarihleri genellikle Ekim ay覺n覺n ilk yar覺s覺 ve Mart ay覺n覺n ilk yar覺s覺 olmaktad覺r. S覺nav Kas覺m ve May覺s aylar覺nda yap覺lmaktad覺r. Gerekli bilgi ÖSYM adresinden örenilebilinir. http://www.osym.gov.tr/ phone:+90 312 298 80 00

GRE

Educational Testing Services" taraf覺ndan verilen bir s覺navd覺r. Bavuru yap覺ld覺ktan bir hafta içinde s覺nav verilmektedir. S覺nav sonucunun örenilmesi ve adaya ulamas覺 yakla覺k 1 ay覺 bulmaktad覺r. Gerekli bilgi URL: http://www.ets.org/ , Adres: Türk Ameriken Dernei Cinnah Cad No 20 Ankara ,Tel: +90 312 426 26 44 adresinden örenilebilinir.

 

 

NOT: ALES sonuçlar覺 s覺nav覺n yap覺ld覺覺 tarihten itibaren 3 y覺l; GRE 5 y覺l süreyle geçerlidir.

Yükseköretim Kurulu Bakanl覺覺'n覺n 15.8.2005 tarihli Genel Kurulunda karar verilen LES edeeri GRE deerleri (LES-say覺sal 45 = GRE-Quantitative 610, LES-say覺sal 55 = GRE-Quantitative 685) esas al覺narak ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünce haz覺rlanan ALES-GRE edeerlik tablosu aa覺da verilmektedir.

ALES-GRE edeerlik tablosu

ALES

GRE

ALES

GRE

55

610

69

694

56

618

71

699

57

625

72

703

58

633

73

708

59

640

75

713

60

648

76

717

61

655

77

722

63

663

79

726

64

670

80

731

65

678

81

736

67

685

83

740

68

690

84

745

 

Bu puanlar yakla覺k deerler olarak kabul edilmelidir. Y覺llara göre ALES ve GRE a覺rl覺kl覺 puanlar覺 (ortalamalar ve standart sapma deerleri) farkl覺l覺klar göstermektedir.


NOT: Herhangi bir üniversitede lisansüstü örencisi iken en fazla bir yar覺y覺l ara verilmi ise, eski ALES s覺nav覺 sonucu, EABD'nin kriterlerini salamas覺 durumunda bavuru için geçerlidir.

 

 4-襤ngilizce Yeterlik S覺navlar覺

襤ngilizce dilindeki yeterlilik düzeyini kan覺tlamaya yarayacak s覺navlar覺n (ODTÜ-IYS, TOEFL vb.) sonuçlar覺 girilmelidir. Belgelerin geçerlilik süresi 2 tam y覺ld覺r. TOEFL’覺n ODTÜ kurum kodu 0692-189 dur.

 

襤ngilizce Yeterlik S覺navlar覺

TOEFL

"Educational Testing Services" taraf覺ndan verilen bir s覺navd覺r. Bavuru yap覺ld覺ktan bir hafta içinde s覺nav verilmektedir.S覺nav sonucunun örenilmesi ve adaya ulamas覺 yakla覺k 1 ay覺 bulmaktad覺r. Gerekli bilgi; URL: http://www.ets.org/ , Adres: Türk Amerikan Dernei, Cinnah Cad. No 20 Ankara ,Tel: +90 312 426 26 44 adresinden örenilebilinir.

METU-EPE(襤YS)

Yabanc覺 Diller Yüksek Okulu taraf覺ndan ODTÜ'de verilen bir s覺navd覺r. Her dönemin balang覺c覺nda verilmektedir. S覺navlar genellikle Ocak, Haziran ve Eylül ( Akademik Takvim) aylar覺nda olmaktad覺r. Gerekli bilgi için Örenci 襤leri 'ne bavurulabilinir.

IELTS

"British Council" taraf覺ndan verilmektedir. Gerekli bilgi; URL: http://www.britishcouncil.org/, Adres: Karum 襤 Merkezi 5. Kat Kavakl覺dere Ankara, Tel: + 90 312 455 36 00 adresinden örenilebilinir.

 

Geçerli 襤ngilizce s覺nav sonuçlar覺 olmad覺覺 takdirde bavuru kabul edilmemektedir. Sadece yukar覺da belirtilen s覺navlar bavurularda geçerlidir. 襤ngilizce dil s覺nav覺 olarak ÜDS ve KPDS s覺navlar覺 kabul edilmemektedir.

NOT: Son 4 dönem içinde en az bir dönem ODTÜ'de Yüksek Lisans ya da Doktora örencisi olup, ayn覺 veya baka bir Yüksek Lisans veya Doktora program覺na yeniden kabul edilenlerin eski 襤ngilizce yeterlik belgeleri geçerlidir.

 

Lisans ve Lisansüstü örenciler için ODTÜ taraf覺ndan kabul edilen 襤ngilizce yeterlik s覺navlar覺 edeerlik tablosu aa覺da verilmektedir.

 

襤ngilizce yeterlik s覺navlar覺 edeerlik tablosu*

ODTÜ YDYO-襤YS

TOEFL 襤BT

TOEFL PBT+TWE

IELTS

65

79

550+4

6,5

70

86

567+4,5

7,0

75

92

580+4,5

7,0

80

102

610+5

7,5

85

106

623+5

8,0

90

110

637+5

8,5

95

119-120

(670-677)+5,5

9,0

* Tabloda yer alan s覺navlar覺n geçerlilik süresi 2 y覺ld覺r.

 

5- 襤 tecrübesine 襤likin Bilgiler

Bu k覺s覺mda askerlik dahil, çal覺ma tecrübesi var ise çal覺覺lan yerler ve görevler belirtilmeli, verilen bilgiler Görev / Kurulu / Kurulu Adresi (ehir ve Ülke) / Balama-Ayr覺lma Tarihi (Çal覺ma Süresi) format覺nda girilmelidir.

 

6- Bavurulacak Program

Bavuru yap覺lacak program seçilir.

 

7- Bavurulan Derece ve 襤lgi Alanlar覺

Bavurulacak derece seçilir. 襤lgi alanlar覺na çal覺mak istediiniz alanlar覺 (oinografi, deniz biyolojisi ve bal覺kç覺l覺k, deniz jeolojisi ve jeofizii) ve/veya istediiniz daha detayl覺 çal覺ma konusu yaz覺labilir.

 

8- Referans Mektubuna 襤likin Bilgiler  

Bavuru için iki referans mektubu istenmektedir.

Halen lisans örencisi olanlar覺n bu mektuplar覺 kendilerini en iyi tan覺yan iki öretim üyesinden;

Doktora bavurusu yapanlar覺n, mektuplardan birini yüksek lisans tez dan覺man覺ndan, dierini ise jüriye girilmi ise jüri bakan覺ndan veya üyelerinden;

Aday belirli bir süredir çal覺覺yor ise mektuplar覺ndan birini iyerindeki amirlerinden almas覺 beklenmektedir.

NOT: Üniversitemiz mezunu adaylar覺n, mezun olduklar覺 Anabilim Dal覺na yapt覺klar覺 Lisansüstü

bavurularda:

 • Yüksek lisans adaylar覺n覺n, (referans mektubu vermeden) referans için iki isim belirtmeleri,
 • Doktora adaylar覺n覺n, biri yüksek lisans dan覺man覺ndan olmak üzere, iki referans mektubu vermeleri,
 • Lisans sonras覺 doktora adaylar覺n覺n iki referans mektubu vermeleri istenmektedir.

NOT: Referans mektubu örnei için t覺klay覺n覺z.

 

9-Niyet Mektubu 

Niyet mektubunda önce, bavurulan programa yönelik k覺sa bir özgeçmi yer almal覺, daha sonra; lisansüstü çal覺ma yapmaktaki amaçlar, program alan覺 içinde özel ilgi duyulan konular ve varsa, bu yönde yap覺lan çal覺malar, kazan覺lan ödül ve/veya burs, sunulan bildiri ve/veya yap覺lm覺 olan yay覺nlar ayr覺 ayr覺 belirtilmelidir. Niyet mektubu on-line bavuru formunun içinde yer almal覺d覺r. Ayr覺lan k覺sm覺n yetmemesi durumunda ek bir sayfa ile verilebilinir.

 

10-Destek Kayna覺

Burada, program süresince salan覺laca覺ndan emin olunan maddi destek ve/veya bunun kayna覺 belirtilir. Kesin bir maddi destek gösterilemiyorsa, aday覺n bu süreçte geçimini ne ekilde salamay覺 planlad覺覺n覺 belirtmesi gerekmektedir. ( Örnegin, aday tam veya yarim günlük bir iste çal覺覺yor veya çal覺s覺lmay覺 düünüyorsa, lisansüstü programa devam edebilmek için haftada ne kadar süre ayr覺labilecei ve bu iin ana hatlar覺 ile niteliini belirtilmelidir.) 

 

11- Bilgilerin Kontrolü

"Check" dümesine bas覺ld覺覺nda "Personal Profile Information" ve "Program Application" k覺sm覺nda girilmi bulunan bilgiler görülebilir ve kontrol edilebilir. Tüm bilgilerin doru olduu tekrar kontrol edildikten sonra "Freeze" dümesine bas覺larak dondurulmal覺d覺r. Ekranda ç覺kan form " Final Copy/Kesinletirilmi Kopya" d覺r. "Freeze" dümesine bast覺ktan sonra "Personal Profile Information" ve programa ilikin hiç bir bilgi deitirilemez.


12- Bavuru Formunun Bas覺m覺

"Freeze" edilmi bavurudan "Print" dümesine bas覺larak (ya da web taray覺c覺s覺ndaki file/dosya seçeneinden print/yazd覺r seçenei kullan覺larak) "Final Copy" den temiz bir ç覺kt覺 al覺n覺r. Bu ekilde elde edilen bavuru formuna fotoraf yap覺t覺r覺lmal覺 ve son sayfada gösterilen k覺s覺m imzalanmal覺d覺r.


襤mza, ç覺kt覺s覺 al覺nan "Final Copy"deki bilgiler ile sisteme girilmi olan bilgilerin ayn覺 ve doru olduunu kabul anlam覺ndad覺r. Bu nedenle, "Final Copy"de yer alan bilgilerle sisteme girmi olduunuz bilgiler aras覺nda hiçbir farkl覺l覺k olmamal覺d覺r. "Final Copy" üzerinde sonradan herhangi bir düzeltme yap覺lmamal覺d覺r. 

 

Bavuru Sonucunun Örenilmesi

Bavuru sonuçlar覺 (kabul/red) belirtilen süre içerisinde enstitü taraf覺ndan www.ims.metu.edu.tr adresinde "duyurular" sayfas覺nda ilan edilmektedir.

 

Doktora Sonras覺 Arat覺rma

 

Deniz Bilmleri Enstitüsü dünyadaki arat覺rmac覺lara oinografi alan覺nda doktora sonras覺 arat覺rmalar yürütme olanaklar覺 sunmaktad覺r. Doktora sonras覺 arat覺rmac覺 posizyonlar覺 son derece rekabete dayal覺d覺r ve deniz bilimleri alan覺nda güçlü bir deneyim ve bilgiye sahip olmay覺 gerektirir. Doktora sonras覺 arat覺rmac覺 posizyonlar覺na bavurular tüm y覺l boyunca yap覺labilir. Bavuru için, arat覺rmac覺lar覺n enstitüde gerçekletirmeyi düündükleri çal覺ma alanlar覺 ile ilgilenen bilim insanlar覺 ile direkt olarak iletiime geçmeleri gerekmektedir. Doktora sonras覺 arat覺rma pozisyonlar覺 ile ilgili duyurular, Enstitü’nün “Duyurular” sayfas覺ndan takip edilebilir.

 

Staj

 

Deniz Bilimleri Enstitüsü, oinografi alan覺nda bilgi ve deneyim sahibi olmak isteyen lisans düzeyindeki örecilere staj olana覺 salamaktad覺r

 

Deniz Bilimleri Enstitüsü, Orta Dou Teknik Üniversitesi'ne bal覺, lisans üstü okuludur. Deniz Bilimleri Enstitüsü dört anabilim dal覺ndan olumaktad覺r. Her anabilim dal覺nda denizlerin farkl覺 özellikleri arat覺r覺lmaktad覺r. Enstitüde yürütülen bilimsel arat覺rmalar ulusal ve uluslararas覺 projeler kapsam覺nda desteklenmektedir. Arat覺rmalar teorik ve pratik olarak hem laboratuar ortam覺nda hem de enstitüye ait arat覺rma gemilerinde saha çal覺malar覺 olarak yap覺lmaktad覺r.

 

ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisans örencilerine, k覺 ve yaz dönemleri olmak üzere, y覺lda iki kez, staj yapma olana覺 salanmaktad覺r. Bavuran örenciler kabul edilmeleri halinde, örenim gördükleri alanlara göre, ilgili anabilim dallar覺nda staj yapabilmektedirler.

Staj yap覺labilecek anabilim dallar覺;

Oinografi

Deniz Biyolojisi ve Bal覺kç覺l覺k

Deniz Jeolojisi ve Jeofizii

Bavuruda staj覺n Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde hangi Anabilim dal覺nda yap覺lmak istendii belirtilmelidir.

Orta Dou Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü her y覺l iki dönem halinde stajyer kabul etmektedir.

 

Staj Dönemleri

Bavuru tarihleri

K覺 dönemi

Ocak – ubat

15 Eylül - 30 Kas覺m

Yaz dönemi

Haziran – Temmuz

15 ubat - 30 Mart

 

K覺 dönemi için bavurular覺 Aral覺k ay覺 içinde, yaz dönemi için bavurular覺 ise Nisan ay覺 içinde deerlendirilip ilgililere sonuçlar duyurulur.

 

Bavuru

Bavurular iki ekilde yap覺labilmektedir:

1. Örenciler kurumlar覺n覺n ilgili staj komisyonu arac覺l覺覺 ile veya ahsen yazacaklar覺 bir dilekçe ile;

Orta Dou Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, PK.28/33731 Erdemli – Mersin

adresine yapabilirler.

2.  0 324 5212327 numaral覺 telefona faks atarak bavuruda bulunabilirler.

 

 

Kampüs imkanlar覺

Bar覺nma

Staj yapacak örencilerin kalacak yerlerini kendilerinin salamas覺 gerekmektedir.

Mesai saatleri

Enstitümüzde mesai saatleri 08:30-17:30 olarak uygulanmaktad覺r. 12:00-13:00 saatleri aras覺 ise öle tatilidir.

Yemek

Hafta içi öle yemekleri ücret kar覺l覺覺nda kurum kafeteryas覺nda verilmektedir.

Ula覺m

Sabah Mersin – Enstitü ve akam Enstitü-Mersin servisi mevcut olup stajyerler bundan yararlanabilmektedirler.

NOT: Kurumumuz taraf覺ndan, örenciye staj yapt覺覺 için herhangi bir ücret ödenmemektedir.

 

Enstitümüzle ilgili detaylara http://www.ims.metu.edu.tr/ adresinden
ulaabilirsiniz.