Hakk覺m覺zda…

Orta Dou Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-DBE) denizlerde arat覺rma yapmak ve lisansüstü 

seviyesinde eitim vermek amac覺yla 1975 y覺l覺nda kurulmutur. Enstitü Kimyasal Oseanografi, Deniz Biyolojisi ve Bal覺kç覺l覺k, Deniz Jeolojisi ve Jeofizii ve Fiziksel Oseanografi olmak üzere 4 ana bilim dal覺ndan olumaktad覺r.

Enstitü taraf覺ndan baar覺 ile gerçekleletirilen arat覺rmalar hem Türkiye’yi çevreleyen denizler hakk覺ndaki bilgimizin artmas覺na olanak salam覺 hem de deniz ortamlar覺n覺n yönetimini kolaylat覺rmak üzere veri taban覺 oluturmutur.

ODTÜ-DBE kampüsü Mersin ehir merkezinin 45 km bat覺s覺nda, Erdemli kasabas覺n覺n yak覺n覺nda Dou Akdeniz k覺y覺s覺nda konulanm覺t覺r ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan, merkez kampüsü Ankara’da bulunan Orta Dou Teknik Üniversitesi’ne bal覺d覺r.

ODTÜ-DBE eitim programlar覺 eitim ve öretim kanal覺yla yeni nesil bilim adamlar覺 yetitirmek amac覺yla planlanm覺t覺r. Enstitünün bal覺ca misyonlar覺ndan olan Türkiye deniz kaynaklar覺n覺n gelitirilmesi ve iyiletirilmesi amac覺yla ulusal deniz ortamlar覺n覺n çal覺覺lmas覺na özel hassasiyet gösterilmektedir.

Temel bilimler ve mühendislik bölümlerinden mezun olan ve matematik, istatistik ve differansiyel denklemler alt yap覺s覺 olan örenciler yüksek lisanslar覺n覺 ODTÜ-DBE’de yapmak üzere baburabilirler. Bilgisayar ile programlama konusunda tecrübeli olmak da önemlidir.  Lisansüstü eitim süresince denizde ve laboratuarda arat覺rma programlar覺na aktif kat覺l覺m salanmaktad覺r.

Enstitünün Erdemli’deki kampüsünde ofis binalar覺, laboratuvarlar, programlama ve uzaktan alg覺lama çal覺malar覺 için olanaklar, bir kütüphane, personel ve örenciler için konaklama olanaklar覺 mevcuttur.

Misyonumuz…

Deniz bilimlerinde lisans sonras覺 eitim vererek bilim insanlar覺m覺z覺n uluslararas覺 standartlarda arat覺rma yapmas覺na olanak salamak, ulusumuzun ihtiyaçlar覺na kar覺l覺k olarak bilgi toplayabilmek amac覺yla izleme ve modelleme tekniklerini birarada kullanarak sistemli ve kapsaml覺 arat覺rmalar gerçekletirmek ve sonuçlar覺m覺z覺 yay覺nlayarak karar al覺c覺lar覺n kullan覺m覺na sunabilmek misyonumuzu oluturur.

Vizyonumuz…

Deniz bilimlerindeki geliimlere paralel olarak ülkemizdeki canl覺 ve cans覺z deniz kaynaklar覺m覺zdan en yüksek fayday覺 salamak, en k覺sa zaman zarf覺 içerisinde ileri ve üst seviyede tesisler oluturmak, sayg覺nl覺k görecek nitelikte izleme ve modelleme tekniklerini kullanarak ihtiyaç duyulan sistemli ve kapsaml覺 arat覺rmalar gerçekletirmek, deniz kaynaklar覺m覺z覺n korunmas覺 ve sürdürülebilir yönetimine katk覺da bulunmak, nitelikli bilim adam覺 yetitirmede önde gelen kurumlardan biri olmak ve Orta Dou Teknik Üniversitesi’nin de misyonu dorultusunda doaya sayg覺l覺, bilgi ile güçlenmi ve ba覺ms覺z  kararlar verebilecek kadar yetenekli olmak vizyonumuzu oluturan deerler aras覺ndad覺r.